Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2015

sorrow92
6582 8d54
Reposted fromstylte stylte viadefinition-of-sex definition-of-sex
sorrow92
0779 08eb
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
sorrow92
1601 a821
Reposted fromdziiewczynkaxd dziiewczynkaxd viaholdmy holdmy
sorrow92

I finally found out what I need in my life


sorrow92
Nikt i nic mnie już nie czeka! Nie widzę przed sobą przyszłości! 
Jestem w proszku!
W rozsypce! 
Wypalony! 
Rozmontowany! 
Śmiertelnie zmęczony, chociaż niczego w życiu nie dokonałem! 
Muszę przystanąć w biegu, chociaż nigdzie nie dobiegłem.
I odpocząć!
Odpocząć za wszelką cenę!
— Adam Miauczyński
sorrow92
2241 3c12
9261 849d
sorrow92
8719 d539 500
Reposted fromweiners weiners viaunexplainable unexplainable
8763 17c1 500
Reposted fromciarka ciarka viaunexplainable unexplainable
sorrow92
7057 629f 500
sorrow92
1404 0d2f
sorrow92
9235 ac64 500
snapchat prawdę Ci powie. 
Reposted frompepitka pepitka viaunexplainable unexplainable
sorrow92
3653 12ba
Reposted fromleukopenia leukopenia viaunexplainable unexplainable
sorrow92
3868 d17a
sorrow92
8339 c256 500
sorrow92
Reposted fromtotal1ty total1ty viagrovly grovly
sorrow92
sorrow92
0348 2615
Reposted fromMisoHorny MisoHorny viagrovly grovly
sorrow92
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— Marek Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl